wpłata gotówkowa
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Bądźcie z Nami"Piekarska 3, 31-067 Kraków 0 8 1 2 4 0 4 7 1 9 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 8 4 4 2 8 0 1 % p o d a t k u n a r z e c z o r g a n i z a c j i p o ż y t k u p u b l i c z n e g o nazwa odbiorcy nazwa odbiorcy cd. nr rachunku odbiorcy kwota słownie nazwa zleceniodawcy nazwa zleceniodawcy cd. tytułem tytułem cd. pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy Opłata:
wpłata gotówkowa
Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Bądźcie z Nami"Piekarska 3, 31-067 Kraków 0 8 1 2 4 0 4 7 1 9 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 8 4 4 2 8 0 1 % p o d a t k u n a r z e c z o r g a n i z a c j i p o ż y t k u p u b l i c z n e g o nazwa odbiorcy nazwa odbiorcy cd. nr rachunku odbiorcy kwota słownie nazwa zleceniodawcy nazwa zleceniodawcy cd. tytułem tytułem cd. pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy Opłata:


Niniejszy formularz umożliwia wydrukowanie blankietu przelewu/wpłaty 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

* Wypełniając zeznanie roczne (PIT), w części "Obliczenia zobowiązania podatkowego" w rubryce "Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego" (w PIT-36 jest to pozycja 179, w PIT-37 - pozycja 111) należy wpisać kwotę dokonanej wpłaty, nie większą jednak niż odpowiednik 1% należnego podatku (czyli kwoty z pozycji 178 w PIT-36 i pozycji 110 w PIT-37). Wpisywaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.